Revize osobních ochraných prostředků pro práci

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět jen odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ dle ČSN–EN 365, odst. 2.1. písmeno m.

Poskytujeme periodické prohlídky OOPP proti pádu na výrobky těchto výrobců:
ROCK EMPIRE, PETZL, SINGING ROCK, LANEX - TENDON, CAMP, KONG, KASK.

Požadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365. Platné revizní zkoušky používaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu z výšky jsou základními dokumenty požadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli stavebních děl, případně jsou požadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy.

Revize materialů provádíme dle vzájemné dohody buď u Vás na místě odběru a nebo se tento materiál dá zaslat poštou či službami automobilové dopravy k nám.